Handels- og leveringsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, leverancer samt udført arbejde, medmindre der foreligger anden udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør således aftalegrundlaget sammen med tilbud, ordrebekræftelse og eventuel yderligere skriftlig korrespondance.

Dine oplysninger

Oh So Quiet er dataansvarlig for de personoplysninger, kunden giver Oh So Quiet i forbindelse med booking af ophold.

Oh So Quiet behandler personoplysningerne for at leve op til de forpligtelser, der følger af den indgåede bookingaftale.

Oh So Quiet behandler alene personoplysningerne i nødvendigt omfang og opbevarer dem kun i den periode, det er nødvendigt for at opfylde kontrakten samt for at forfølge en eventuel retslig interesse.

Oh So Quiet videregiver kun personoplysningerne i nødvendigt omfang til samarbejdspartnere, herunder madleverandør, feriehusudlejer, ren- gøringsfirmaer mv.

Kunden har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles, og har ret til at få disse oplysninger ændret, hvis de er urigtige. Kunden kan efter omstændighederne også have ret til at få oplysningerne slettet eller få begrænset behandlingen af disse, ligesom kunden har ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Pris

Alle priser er i DKK og gælder for den periode, der fremgår af ordrebekræftelsen, med mindre andet er aftalt.

Prisen inkluderer overnatning i feriehuse eller hotel, herunder (normalt) forbrug af linned, håndklæder og rengøring samt fuld pension. Drikkevarer kan købes særskilt og er således ikke er inkluderet i prisen.

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at skatter, afgifter, gebyrer og omkostninger er inkluderet i prisen. Hvis intet andet er anført, så er feriens pris pr. person.

Betaling og depositum

På ”Gå fra sommerhus til sommerhus”-turene tilbageholder Oh So Quiet ApS kr. 1000,00 i depositum som sikkerhed for, at feriehusene, indbo, emballage mv. afleveres i kontraktmæssig stand samt til modregning af brug af minibar samt forbrug af el og vand under turen.

Depositum afregnes således at eventuelt overskydende depositum refunderes eller efterregning fremsendes hurtigst muligt og senest 6 uger efter vandringens sidste dag.

Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, skal betaling af depositum samt den den samlede pris for turen være betalt senest 8 dage efter modtagelse af faktura.

For sen betaling og/eller manglende betaling betragtes som væsentlig misligholdelse, og Oh So Quiet ApS er berettiget til at ophæve aftalen uden yderligere varsel uden refusion af depositum.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt.

Der skelnes ved afbestilling mellem to typer ture: ”gå fra sommerhus til sommerhus” og ”gå fra hotel til hotel”. Forskellen er, om overnatning foregår i sommerhus eller på hotel.

Ved afbestilling af en ”gå fra sommerhus til sommerhus”-tur refunderes hele beløbet, hvis afbestilling sker senest 3 måneder før vandringens første dag.

Ved afbestilling tidligere end 6 uger før vandringens første dag, refunderes turens pris, men depositum refunderes ikke.

Ved afbestilling senere end 6 uger før vandringens første dag, refunderes hverken turens pris eller depositum.

Ved afbestilling af en ”gå fra hotel til hotel”-tur refunderes hele beløbet, hvis afbestilling sker senest 6 uger før vandringens første dag. Ved afbestilling senere end 6 uger før vandringens første dag, refunderes turens pris ikke.

Ombooking kan alene ske efter aftale med Oh So Quiet ApS, og mod betaling af et gebyr.

Aftalen inkluderer ikke sygdomsafbestillingsforsikring, og ved afbestilling som følge af sygdom refunderes turens pris ikke.

Rejsedokumenter

Oh So Quiet ApS fremsender efter aftalens indgåelse en faktura. Når denne er betalt, fremsendes en kvittering for betaling.

Rejsedokumenter fremsendes til kunden 1-2 måneder før turens første vandredag. Al korrespondance mellem kunden og Oh So Quiet ApS foregår via den e-mail-adresse, som kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Forplejning og forbrug

Aftensmad, morgenmad og madpakker leveres på ”Gå fra sommerhus til sommerhus”-turene af lokale leverandører og på ”Gå fra hotel til hotel” af hotellerne.

Det er kundens ansvar at oplyse om særlige fødevareallergier i god tid inden turen og senest 2 uger før turens første vandredag.

Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen for opholdet. Alle feriehuse er udstyret med minibar, som kan benyttes mod betaling ved modregning i depositum.

Uanset om vandringen aflyses eller afbrydes undervejs, skal der betales for hele perioden.

Periode

Det første feriehus er til kundens disposition fra kl. 16.00 på vandringens første dag, og skal være afleveret senest kl. 10 på vandringens 2. dag.

Tilsvarende er det andet feriehus er til kundens disposition fra kl. 15.30 på vandringens anden dag, og skal være afleveret senest kl. 10 på vandringens 3. dag. I det omfang der er aftalt længere ture gælder samme princip for de øvrige dage.

Udlevering og aflevering af nøgler fremgår af tilsendt infomateriale samt SMS-beskeder under vandreturen.

Feriehusene

Feriehusene må ikke anvendes til andet end ferieophold.

Der må ikke opstilles telte, campingvogne eller lignende på feriehusets grund.

Feriehusene må alene bebos af det antal gæster, der er aftalt i ordrebe- kræftelsen. Denne betingelse gælder også vedrørende børn.

Overtrædes ovenstående betingelser om brug af feriehuset, betragtes dette som misligholdelse, og Oh So Quiet ApS er berettiget til at bortvise overskydende personer og til at ophæve aftalen uden refusion af eventuel resterende lejeperiode.

Husdyr

Husdyr er ikke tilladt i feriehusene/hotellerne, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ved overtrædelse af forbuddet, er Oh So Quiet ApS berettiget til at ophæve aftalen og herudover kræve et gebyr på kr. 3.000,00.

Det garanteres ikke, at der ikke tidligere har været husdyr i feriehusene.

Rygning

Rygning er ikke tilladt i feriehuset/hotellet. Dette gælder alle former for rygning, herunder E-cigaretter.

Ved overtrædelse af forbuddet, er Oh So Quiet ApS berettiget til at ophæve aftalen og herudover kræve et gebyr på kr. 3.000,00.

Det garanteres ikke, at der ikke tidligere har været røget i feriehusene.

Aflevering af feriehus

Feriehusene skal behandles forsvarligt og skal afleveres i samme stand, som det havde ved overtagelsen med undtagelse af almindelig overfladiskrengøring.

Almindelig rengøring omfatter alene, hvad der svarer til dagligdagsrengøring, såsom støvsugning og aftørring. Det omfatter således ikke større fedtaflejringer, vinduespudsning mm. I tilfælde af behov for omfattende rengøring, vil betaling for dette blive opkrævet hos kunden.

Kunden er ligeledes ansvarlig for eventuelle skader og mangler, kunden pådrager feriehusene, herunder inventar, under sit ophold.

Mangler og reklamation

Hvis der er mangler ved feriehusene, skal kunden straks meddele dette til Oh So Quiet ApS.

Sker reklamationen ikke straks efter kundens overtagelse, betragtes reklamation som for sen, og kunden hæfter da for mangelfri aflevering af feriehuset.

Uanset rettidig reklamation, er kunden forpligtet til at medvirke til at undgå forværring af skader og mangler.

I tilfælde af mangler, formidler Oh So Quiet kontakten til udlejeren af feriehuset, som har ret til at afhjælpe enhver mangel eller skade. Kunden må ikke antage anden hjælp, medmindre dette er aftalt eller åbenbart nødvendigt for at sikre forværring.

Ansvarsfraskrivelse

Oh So Quiet ApS er ikke ansvarlig for tyveri, brand, vandskade, gnavere i form af mus og rotter mv., der måtte medføre skade på kunden eller kundens ting.

Såfremt gæsten forvolder skade på feriehuset eller hotellet, opkræves kunden et beløb svarende til det, Oh So Quiet ApS hæfter for over for feriehusejeren/hotellet.

Force majeure

Hvis kunden forventer eller oplever (ekstremt) dårligt vejr under opholdet er dette ikke omfattet af force majeure-bestemmelsen og giver ikke adgang til refusion.

Kun i tilfælde af, at Politiet eller de statslige myndigheder fraråder al udkørsel grundet vejrforhold, kan kunden få ombyttet opholdet til en anden dato efter aftale med Oh So Quiet ApS. Kunden kan ikke vælge at få refusion.

Oh So Quiet ApS er ej heller ansvarlig for væltede træer, oversvømmede stier eller andre udfordringer under vejs. Ej heller er Oh So Quiet ApS ansvarlig for vej- eller byggearbejder, støj, lugt eller anden gene i nærheden af feriehusene eller andre forhold, der kan opfattes som en forringelse, som ikke har med feriehusene som sådan at gøre.

Retmæssig aflysning

Såfremt Oh So Quiet ApS bliver forhindret i at opfylde aftalen, kan Oh So Quiet ApS annullere aftalen uden varsel, som følge af force majeure og/eller usædvanlige omstændigheder, herunder men ikke begrænset til strejker, epidemier, pandemier, krig, natur- og forureningskatastrofer, oversvømmelse el. andre usædvanlige forhold eller anden restriktion der umuliggør gennemførelse af turen.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem parterne skal først søges løst i mindelighed. Først, når mulighederne for en mindelig løsning er udtømt, kan sagen afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Holstebro, bitingsted i Thisted, som aftalt værneting.

Øvrige betingelser

Den indgåede aftale er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

Selvom der indgås speciel aftale, der fraviger et eller flere af disse betingelser, gælder de øvrige betingelser fortsat.